គោលការណ៍ភាពឯកជន

គោលការណ៍ឯកជនភាពនៃក្រុមហ៊ុន ប៊្លូមេឌា ខេមបូឌា

ក្រុមហ៊ុន ប៊្លូមេឌា ខេមបូឌា ចូលតាមរយៈ http://www.bluemediacambodia.com ដែលកត្តាអាទិភាពមួយរបស់យើងនោះគឺភាពឯកជន សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។ ឯកសារគោលការណ៍ភាពឯកជននេះផ្ទុកនូវព័ត៌មានដែលបានពីការប្រមូលនិងកត់ត្រាដោយក្រុមហ៊ុន ប៊្លូមេឌា ខេមបូឌា និងការប្រើប្រាស់របស់យើង។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរបន្ថែម ឬចង់ដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីគោការណ៍ភាពឯកជនរបស់យើង សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ។

គោលការណ៍ភាពឯកជនអនុវត្តចំពោះសកម្មភាពអនឡាញរបស់យើងប៉ុណ្ណោះ ហើយវាមានសុពលភាពសម្រាប់តែលោកអ្នកដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងភ្ជាប់ជាមួយព័ត៌មានដែលពួកគេចែករំលែក និងឬប្រមូលក្នុងក្រុមហ៊ុម ប៊្លូមេឌា ខេមបូឌា។ គោលការណ៍នេះមិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានប្រមូលអហ្វឡាញ ឬតាមរយៈបណ្តាញផ្សេងទាំងឡាយណាក្រៅពីគេហទំព័រនេះទេ។

ការព្រមព្រៀង

តាមការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង លោកអ្នកត្រូវតែយល់ព្រមតាមគោលការណ៍ភាពឯកជន របស់យើង និងឯកភាពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់វា។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកអ្នកត្រូវបានស្នើដើម្បីផ្ដល់ឱ្យ និងមូលហេតុដែលលោកអ្នកត្រូវបានស្នើដើម្បីផ្ដល់វា នឹងត្រូវបានរៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅកាន់លោកអ្នកនៅខណៈដែលយើងស្នើសុំឱ្យលោកអ្នកផ្ដល់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក។

ប្រសិនបើលោកអ្នកទាក់ទងមកកាន់យើងដោយផ្ទាល់ យើងអាចនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានបន្ថែមអំពីលោកអ្នកដែលមានដូចជា ឈ្មោះរបស់លោកអ្នក អស័យដ្ឋានអ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ កិច្ចព្រមព្រៀងនៃសារ និង ឬ តំណភ្ជាប់ដែលលោកអ្នកគួរនឹងផ្ញើមក​កាន់យើង ព្រមទាំងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកអាចនឹងជ្រើសរើសក្នុងការផ្ដល់ឱ្យ។

ពេលដែលលោកអ្នកចុះឈ្មោះបើកគណនីមួយ យើងអាចនឹងសួររកព័ត៌មាន​ទំនាក់​ទំនង​របស់លោកអ្នកដែលរួមមានដូចជា នាម ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន អស័យដ្ឋាន​ ​អ៊ីមែល និងលេខទូរស័ព្ទ។

របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលក្នុងវិធីផ្សេងគ្នា ដើម្បី៖

  • ផ្ដល់ជូន ប្រតិបត្តិ និងការថែទាំគេហទំព័ររបស់យើង
  • ធ្វើឲ្យប្រសើរ ធ្វើតម្រូវចិត្ត និងពង្រីកគេហទំព័ររបស់យើង
  • ស្វែងយល់​ និងវិភាគពីរបៀបដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង
  • អភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មី សេវាកម្មថ្មី លក្ខណៈពិសេសថ្មី និងមុខងារថ្មី
  • ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយលោកអ្នក ទោះជាទាក់ទងផ្ទាល់ឬតាមរយៈនរណាម្នាក់ដែលជា​ដៃគូរបស់យើង រួមបញ្ចូលទាំងសេវាកម្មបម្រើអតិថិជនរបស់យើងក៏ដោយ គឺធ្វើដើម្បីផ្ដល់ជូនលោកអ្នកជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗនិងផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង​គេហទំព័រ និងសម្រាប់ការធ្វើទីផ្សារ ព្រមទាំងគោលបំណងនៃការផ្សព្វផ្សាយ។
  • ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់លោកអ្នក
  • ស្វែងរក និងបង្ការការក្លែងបន្លំ

ធ្វើកំណត់ហេតុឯកសារ

ក្រុមហ៊ុន ប៊្លូមេឌា ខេមបូឌា គោរពតាមស្ដង់ដារទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ ឯកសារកំណត់ហេតុ។ ឯកសារទាំងនេះកត់ត្រាលោកអ្នកចូលទស្សនានៅពេលពួកគេចូលគេហទំព័រ។ រាល់ក្រុមហ៊ុនដែលបង្ហោះ (hosting) ទាំងអស់ធ្វើរបៀបនេះ និងជាផ្នែកមួយនៃការវិភាគសេវាកម្មបង្ហោះ។ ព័ត៌មានដែលបានប្រមូលពី​ឯកសារ​កំណត់ហេតុរួមបញ្ចូលទាំងអាស័យដ្ឋានអាយភី (IP) ប្រភេទអ្នកចូលរុករក (Browser) ប្រភពដែលផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណេត (ISP) ការបរិច្ឆទ និងពេលវេលា ទំព័រដែលណែនាំមក ឬក៏ចាកចេញទៅវិញ និងអាចជាចំនួនការចុច (click)។ ព័ត៌មានទាំងនេះមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងព័ត៌មានណាមួយដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបានទេ។ គោលបំណងនៃព័ត៌មានគឺសម្រាប់ការវិភាគនិន្នាការ គ្រប់គ្រងគេហទំព័រ តាមដានចលនារបស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រ​ និងប្រមូលព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានជំនួយពី Privacy Policy Generator និង Privacy Policy Template

គោលការណ៍ភាពឯកជនដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

លោកអ្នកអាចប្រឹក្សាបញ្ជីនេះដើម្បីស្វែងរកគោលកាណ៍ភាពឯកជនសម្រាប់ដៃគូផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗនៃក្រុមហ៊ុន ប៊្លូមេឌា ខេមបូឌា។

បណ្ដាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទី៣ ឬបណ្ដាយពាណិជ្ជកម្មដែលប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យាដូចជា​ cookies JavaScript ឬ Web Beacons ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុង​ការ​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេនីមួយៗនិងតំណភ្ជាប់ដែលមានវត្តមានលើក្រុមហ៊ុន ប៊្លូមេឌា ខេមបូឌា ដែលនឹងត្រូវបានផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅកម្មវិធីរុករករបស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់ (users' browser)។ បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់​ដើម្បីស្ទាបស្ទង់ប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ និង ឬដើម្បីធ្វើឱ្យវាមានភាពឯកជននៃមាតិកាពាណិជ្ជកម្មដែលលោកអ្នកឃើញលើ​គេហទំព័រ​ពេលដែលលោកអ្នកចូលទៅទស្សនា។

ចូរចំណាំថា ក្រុមហ៊ុន ប៊្លូមេឌា ខេមបូឌា មិនអាចចូលទៅគ្រប់គ្រងលើ​ ការទាញយកទិន្នន័យ (cookies) ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបណ្ដាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទី៣បានទេ។

គោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់ភាគីទីបី

ក្រុមហ៊ុន ប៊្លូមេឌា ខេមបូឌា មិនអនុវត្តដល់លោកអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬគេហទំព័រផ្សេងទៀតនោះទេ។ ហេតុនេះហើយយើងណែនាំឱ្យលោកលោកអ្នកទៅប្រឹក្សាជាមួយនឹង​គោលការណ៍ភាពឯកជន នៃបណ្ដាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទី៣ទាំងនោះ​សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ វាអាចនឹងរួមបញ្ចូលទាំងការអនុវត្តនិងសេចក្ដី​ណែនាំរបស់គេអំពីរបៀបបដិសេធជម្រើសណាមួយ។ លោកអ្នកក៏អាចរកឃើញបញ្ជីនៃគោលការណ៍ភាពឯកជនទាំងនេះ ដែលមានតំណរភ្ជាប់របស់គេ៖ Privacy Policy Links.

លោកលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសដើម្បីបិទ cookies តាមការកំណត់កម្មវិធីរុករកផ្ទាល់ខ្លួន​របស់លោកអ្នក។ ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតពីការគ្រប់គ្រង cookies ជាមួយនឹងកម្មវិធីរុករកគេហទំព័រជាក់លាក់ វាអាចត្រូវបានរកឃើញនៅលើគេហទំព័រនីមួយៗរបស់កម្មវិធីរុករក។ តើអ្វីជា Cookies?

សិទ្ធិឯកជន CCPA (កុំលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ)

ស្ថិតក្រោម CCPA ក្នុងចំណោមសិទ្ធិផ្សេងទៀតលោកអ្នកប្រើប្រាស់រដ្ឋ California មានសិទ្ធិក្នុងការ៖

ស្នើអាជីវកម្ម ដែលប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន របស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់ បង្ហាញពីប្រភេទ និងបំណែកជាក់លាក់ នៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអាជីវកម្ម បានប្រមូល អំពីលោកអ្នកប្រើប្រាស់។

ស្នើសុំឱ្យអាជីវកម្មនោះលុបចោលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអតិថិជនដែលអាជីវកម្មនោះបានប្រមូល។

ស្នើសុំឱ្យអាជីវកម្មដែលលក់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់​ កុំលក់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់។

ប្រសិនជាលោកអ្នកដាក់សំណើមួយ យើងមានពេលមួយខែដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់លោកអ្នក។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងនេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

សិទ្ធិការពារទិន្នន័យ GDPR

យើងចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាលោកអ្នកបានដឹងអំពីសិទ្ធិការពារទិន្នន័យរបស់លោកអ្នកទាំងអស់។ លោកអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗមានសិទ្ធិទទួលបានដូចខាងក្រោមៈ

សិទ្ធិទទួលបាន - លោកអ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក។ យើងអាចគិតប្រាក់បន្តិចបន្តួចសំរាប់សេវាកម្មនេះ។

សិទ្ធិក្នុងការកែតម្រូវ - លោកអ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងកែតម្រូវរាល់ព័ត៌មានដែលលោកអ្នកយល់ថាពុំមិនលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ។ លោកអ្នកក៏មានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងបំពេញព័ត៌មានដែលលោកអ្នកយល់ថាមិនមានលក្ខណៈពេញលេញ។

សិទ្ធិក្នុងការលុបបំបាត់ - លោកអ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកក្នុងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ណាមួយ។

សិទ្ធិក្នុងការដាក់កម្រិតដំណើរការ - លោកអ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងដាក់កម្រិតដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ណាមួយ។

សិទ្ធិក្នុងការជំទាស់ចំពោះដំណើរការ - លោកអ្នកមានសិទ្ធិជំទាស់ចំពោះការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ណាមួយ។

សិទ្ធិទទួលបានភាពងាយស្រួលនៃទិន្នន័យ - លោកអ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងផ្ទេរទិន្នន័យដែលយើងបានប្រមូលទៅអង្គភាពផ្សេងទៀតឬដោយផ្ទាល់ទៅលោកអ្នកក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ណាមួយ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកស្នើសុំយើងមានមួយខែដើម្បីឆ្លើយតបនឹងលោកអ្នក។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ប្រើសិទ្ធិទាំង នេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

ព័ត៌មានកុមារ

ផ្នែកមួយទៀតនៃការងារអាទិភាពរបស់យើងគឺការបន្ថែមការការពារសម្រាប់កុមារពេលកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យឪពុកម្តាយនិងអាណាព្យាបាលធ្វើការសង្កេត ចូលរួម និង ឬ គ្រប់គ្រង​ និងដឹកនាំសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណេតរបស់ពួកគេ។

ក្រុមហ៊ុន ប៊្លូមេឌា ខេមបូឌា មិនបង្កើតចេតនាក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយពីកុមារអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំទេ។ ប្រសិនបើលោកអ្នករកឃើញថាកូនរបស់លោកអ្នកបានផ្តល់ព័ត៌មានប្រភេទនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង យើងសូមលើកទឹកចិត្តឱ្យលោកអ្នកទាក់ទងមកយើងជាបន្ទាន់ហើយ យើងនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីសូមដកព័ត៌មានបែបនេះចេញពីកំណត់ត្រារបស់យើង៕